Ngày nay, chúng ta thường được biết đến những loại đồng hồ như đồng