Cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của nhà văn Đoàn GiỏiCuộc đời và sự nghiệp sáng tác của nhà văn Đoàn Giỏi
Trong những năm Việt Nam chống Pháp, Đoàn Giỏi công tác trong ngành an ninh, rồi làm công tác thông tin, văn nghệ, từng giữ chức Phó trưởng Ty thông tin Rạch Giá (1949). Từ năm 1949 đến năm 1954, ông công tác tại Chi hội Văn nghệ Nam Bộ, viết bài cho tạp chí Lá Lúa, rồi tạp chí Văn nghệ Miền Nam
Sau 1954, ông tập kết ra Bắc, đến năm 1955 ông chuyển sang sáng tác và biên tập sách báo, công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam, rồi Hội Văn nghệ Việt Nam. Ông là viên Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam các khóa I, II, III. Ông là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đoàn Giỏi còn có các bút danh khác: Nguyễn Hoài, Nguyễn Phú Lễ, Huyền Tư.
The life and writing career of writer Doan Gioi
During the years of Vietnam ‘s resistance to the French, Doan Gioi worked in the security industry, then worked in information and arts, and held the position of Deputy Director of Rach Gia Information Company (1949). From 1949 to 1954, he worked at the Southern Literature Association, wrote articles for La Lua magazine, then Southern Arts magazine.
After 1954, he gathered to the North. In 1955, he switched to composing and editing books and newspapers, working at the Voice of Vietnam Radio, and then the Vietnam Art Association. He is a member of the Executive Committee of the Vietnam Writers Association, term I, II and III. He is a member of the Communist Party of Vietnam. Doan Gioi also has other pseudonyms: Nguyen Hoai, Nguyen Phu Le and Huyen Tu.

Nguồn: https://nanchinhrangho.net

Xem thêm bài viết khác: https://nanchinhrangho.net/bat-dong-san/